Rektor & Wakil Rektor

Rektor
Rektor
Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.
Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 1
Asram A.T. Jadda, S.Hi., M.Hum.
Wakil Rektor 2
Wakil Rektor 2
Dr. Arham, SE., M.Ak.
Wakil Rektor 3
Wakil Rektor 3
Hamsyah, S.T., M.T.
Wakil Rektor 4
Wakil Rektor 4
Muhammad Nur Maalah, S.Ag., M.A.